ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น. , เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาญจนบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔


ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งที่ ๑๗๗๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และคำสั่งที่ ๑๘๐๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามรายการ ดังนี้
๑. ระดับประถม จำนวน ๒๔๒ เล่ม
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓,๘๐๐ เล่ม
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖,๑๔๐ เล่ม
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๘๒ เล่ม
จำนวน ๓ รายการ ราคากลางจำนวนเงิน ๑,๓๖๗,๕๖๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-) ตามรายการแนบท้ายนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มี คำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่
เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ต้องเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในกรณีที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้จัดจำหน่ายจากบริษัทที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เท่านั้น

กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายงานพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายงานพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทุกวันไม่
เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๕๑-๕๓๑๓ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ลงชื่อ
(นายศศินทร์ กาญจนลาวัณย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี